Общи услoвия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.citystyle.bg

 

I ПРЕДМЕТ

1.Настоящият документ представлява едновременно  общите условия или условията на ползване на сайта www.citystyle.bg, които уреждат правилата за използването на платформата  www.citystyle.bg както и регулират ползването на интернет-сайта.

2.Www.citystyle.bg е електронен магазин и информационен сайт. 

3.Описаните на тази страница Общи условия уреждат взаимоотношенията на основание Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП между Онлайн магазин  с пълно търговско име „Онлайн Трейдинг ООД, ЕИК BG200118844, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и потребителят, който ползва услугите на сайта, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ.

4.Онлайн магазина - www.citystyle.bg служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки  от областта на текстила и облеклото.

5.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и е длъжен да ги спазва. 

6.ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да обновява, допълва или променя Общите условия съобразно изискванията на потребителското и търговското право, както и всички нормативни актове, действащи в Република България и в рамките на Европейския съюз.

II ДАННИ 

7.Можете да се свържете с екипа на  www.citystyle.bg по следните начини:

   -  на адрес: гр. София, гр. София, ул. „Костенски водопад” №  4А

   - на телефон : 02/4110099

   -  e–mail: cs@citystyle.bg.

7.1  Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

 

Моля, преди да използвате този сайт прочетете внимателно условията за ползване.

С регистрацията и ползването на този сайт се счита, че вие като ПОЛЗВАТЕЛ сте запознат и се съгласявате да спазвате описаните по-долу условия. Ако не сте съгласни с всички точки, моля не използвайте този сайт.

III ДЕФИНИЦИИ

8.В настоящите Общи условия се ползват следните дефиниции:

          8.1 „Ползвател” – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през www.citystyle.bg  като използва платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

8.2 „Акаунт” – раздел от платформата на www.citystyle.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на ПОЛЗВАТЕЛЯ да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно ПОЛЗВАТЕЛЯ и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, откази, съобщения и др.);

8.3 „Стока” – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между ПОЛЗВАТЕЛ и  ТЪРГОВЕЦ през платформата на www.citystyle.bg;

8.4 „Договор” – представлява сключения от разстояние договор между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ за покупко - продажба на стоките през платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване;

8.5 „Спецификации” – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им;

8.6 „Въпрос” – форма на обръщение към ТЪРГОВЕЦА с цел да се получи информация относно дадени продукти;

8.7 „Отговор” – писмена информация, която е предадена на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който е задал уточняващ въпрос;

8.8 „Потребителското име” е името, с което ПОЛЗВАТЕЛЯ се регистрира в платформата на www.citystyle.bg; уникален код  и име от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира;

8.9 „Имейл“ или „email” означава електронната поща, която се предоставя от ПОЗВАТЕЛЯ за осъщестяване на кореспонденция;

8.10 „Спорове“ са всички неразбирателства,  оплаквания, съдебни спорове,         уговорки и/или други такива противоречия между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ, произтичащи тези Общи условия или от използването на стоката, или от всеки приложим закон;

           8.11 „Платформа” е цялостен продукт, който дава възможност на       ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния. 

          8.12 „Поръчка” – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯ заявява през  платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

         8.13 „Продукт(-и),” – всеки предмет или стока на договор за покупко - продажба, сключен между ТЪРГОВЕЦА И ПОЛЗВАТЕЛЯ през платформата.

        8.14 „Ревю”, „Мнение”, „Отзив” – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

         8.15 „Коментар” –  писмена оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

       8.16 “www.citystyle.bg” (http://citystyle.bg) e уебсайт – виртуалeн информационен ресурс в Интернет пространството, собственост на “ОНЛАЙН ТРЕЙДИНГ” EOOД, ЕИК: 204739663, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. „Костенски водопад” №  4А , представлявано от ТОМА СОКОЛОВ СОКОЛОВ.

IV ОБЩИ УСЛОВИЯ

9.Www.citystyle.bg не носи отговорност при следните случаи: 

•За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, ползващи интернет сайта;

•За всички вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при ползване на платформата;

• Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията и акаунта му;

•За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.citystyle.bg, независещи от екипа.

• За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да се регистрира доброволно и безплатно от регистрационната форма. 

9.1 Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура. 

9.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува от www.citystyle.bg за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

10.При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в платформата на ТЪРГОВЕЦА.

11. При некоректно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

12.В платформата на www.citystyle.bg, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта с в лева /включен ДДС/, цена за доставка или включването на цената на доставката в крайната цена на продукта.

13. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка. 

14.ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

15.ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да се прустанови за постоянно, по всяко време провеждана АКЦИЯ-ПРОМОЦИЯ, ако има такава, като обяви това публично на сайта www.citystyle.bg.

16.Техническата информация и спецификациите на уредите в сайта е предоставена от производителя, за чиято достоверност ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря и не носи отговорност.     

V ПОРЪЧКА НА СТОКИ 

17.ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки  онлайн от  www.citystyle.bg след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола. 

18.ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «ДОБАВЯНЕ В КОЛИЧКАТА» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница. 

19.ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

20.ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ПОРЪЧКАТА». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

21.ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

22.Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на писмено или устно потвърждаване на конкретната поръчка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ за закупената от него стока онлайн.

23.При успешно направена поръчка ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.

24.При некоректно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

25.. След постъпване на поръчката ТЪРГОВЕЦА се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници служител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ в първите пет работни дни.

26.При изчерпана наличност или невъзможност да бъдат произведени, на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

27.На постъпили писменни жалби, запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 20 работни дни.

VI МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

28.ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

•Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА;

•Наложен платеж или паричен превод.

•Кредитна карта чрез PayPal - система за електронни плащания чрез виртуален POS, в сигурен сървър на Paypal. Видовете приемани карти са :Visa, Mastercard, American Express, PostePay, Carta Paypal, Aura;

•PAYPAL - интернационална система, даваща възможност за трансфер на пари чрез уеб сайт (електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банкови преводи). PayPal представлява посредник, който улеснява електронната търговия по света, без да разкрива финансова информация при сделките. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на PayPal и следвайки стъпките да направите своето разплащане;

•Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

29.ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка с изключение, когато е обявено допълнително куриерска услуга. 

30.Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва авансово плащане  в пълен размер към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

31.В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане,  препратка към електронно  разплащане и други.

32.Поръчки с избрания метод на плащане  се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.      

33.ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере повече от един продукт или група стоки.

 VII ДОСТАВКА

34.Доставки се извършват  на географската територия на Република България и Европейския съюз.

35.Доставката ще бъде изпратена с куриер на следващия работен ден, на посочения адрес за доставка в рамките на 3 до 5 работни дни за по-големите населени места и от 4 до 6 дни, за по-малките, в зависимост от наличността на поръчаният продукт, като срокът може да бъде удължен (през почивни дни, официални празници, месеците Август, Декември и/или други обективни причини).

36. В случай, че не се намирате на посоченият от Вас адрес доставката  може да бъде осъществена чрез предадаване на Ваш близък или съсед, или да се свържете с нас, за да бъде доставена в друг час или на друг адрес, като  в този случай ПОЛЗВАТЕЛЯ заплаща допълнително направените разноски по доставката.

37.Цената за доставка, е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка и/или отделна цена за куриерска услуга.

38.Поръчките се доставят до адрес на клиента /до входа на сградата, при осигурен достъп.

39.Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

40.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

41.Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката.

42.ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

43.При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

44.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

45.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

46.Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

VIII  ГАРАНЦИЯ

47.ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба

48.Документите следва да бъдат съхранявани, в продължение на посочения гаранционен период.

IX РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

49.При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

50.В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. 

51.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

52.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

53.ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б.

54.ПОЛЗВАТЕЛЯТ  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

55.ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

56.ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт, с изключение  разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ като приспада от сумата таксите. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума.

57.На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума ........................ процента и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, с изключение разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; 

58.Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са продукти, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

59.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако  ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения .

60.В случай на обстоятелствата посочени в т.6.1, 6.2 и 6.3, както загуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

X ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ПО ИНДИВУДУАЛНА ЗАЯВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

61.ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки онлайн от www.citystyle.bg след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола. 

62.При закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя финансова гаранция като заплаща предварително заявената стока в пълен размер.

63.При закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предварително приема и се съгласява с условията във връзка с чл.57, т.1 и т.3, че губи право на отказ от продажбата от разстояние в 14-дневен срок.

64.Предлаганите стоки по индивидуална заявка за производство не са налични и се доставят в индивидуален срок. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да получи информация за приблизителен срок на доставка като направи запитване през формата за контакти.

65.Процедурата при покупка (поръчка) на стока по индивидуална зявка за производство и доставка е следната: ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира стока по заявка и се свързва чрез форма за контакти или чрез запитване на имейл или телефон, за да получи информация за срок на доставка. В срок от 48 часа получва обратна връзка с потвърждение на срок за доставка.

66.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съгласен със срока за доставка, влиза през профила си през използвана връзка «Вход» на  www.citystyle.bg и прави поръчка на избраната стока.

67.На посоченият в регистрацията  имейл адрес ПОЛЗВАТЕЛЯ получава автоматично съобщение за направена поръчка.

68.Когато закупената стока по индивидуална заявка е доставена от производителя и вече е налична, ТЪРГОВЕЦА се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ, за уточнения по доставката.

69.Доставката се извършва в рамките на 30 дни след производство.

70.ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриера или лицето, доставящо пратката

71.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ установи наличен транспортен или друг видим дефект, задължително изисква от куриера или лицето, доставящо стоката  да състави констативен протокол и отказва да приеме пратката.  

72.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

73.В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

74.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от външни обстоятелства и независещи от него причини.

75.ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба като предоставя търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба.

76.Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на платформата на www.citystyle.bg, принадлежат на ТЪРГОВЕЦА и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

77.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на citystyle, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: 

-  поддържане на акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове  по повод  Поръчки или разглеждане на исканията му;

-  изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;

- осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и други.

78.ПОЛЗВАТЕЛЯТ  се  съгласява да предостави на citystyle неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. 

79.Citystyle има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали като  ПОЛЗВАТЕЛЯ изрично се съгласява, че citystyle може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които  ПОЛЗВАТЕЛЯ му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които ПОЛЗВАТЕЛЯ е осъществил през или във връзка със Платформата. Citystyle няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

80. С предоставянето на свои данни на citystyle (включително и чрез електронна поща) ПОЛЗВАТЕЛЯ дава изричното си съгласие с него да се свързват citystyle или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци и са доставчици на маркетинг услуги.

81.В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

82.ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се откаже  от съгласието си, дадено на ТЪРГОВЕЦА за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с ТЪРГОВЕЦА.

83. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

84.След добавянето на стоки секция  „моята количка“, ТЪРГОВЕЦЪТ ще уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ относно:

•Промяна на цената на стоките в секцията „количка“;

•Препоръки за стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „количка“;

•Наличието на стоки в секцията „количка“;

•Наличност на стоки.

85.След покупката на стока,  citystyle ще изпрати на ПОЛЗВАТЕЛЯ търговски съобщения относно предложения за стоки, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената стока.

86.ПОЗЛВАТЕЛЯТ  може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения  като  се свърже с  за тази цел citystyle.

87.Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. 

88.В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

89.Възникналите спорове и разногласия относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта се решават чрез преговори между страните.

90.Постигнатите договорености се оформят в писмена форма;

91.Всички спорове, породени от  действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта  или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения или ще бъдат разрешавани според действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание  и влизат в сила за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ считано от  28.05.2018 г.